EIGARSTYRING OG SELSKAPSLEIING

Norsk utval for eigarstyring og selskapsleiing (NUES) utarbeider tilråding for eigarstyring og selskapsleiing. Tilrådinga skal bidra til å klargjere rollefordelinga mellom aksjeeigarar, styre og dagleg leiing utover det som føl av lovgivning. Oslo Børs krev at noterte selskap årleg skal gje ei samla redegjørelse for selskapet si eigarstyring og selskapsleiing i forhold til tilrådinga frå NUES. SFE er ikkje omfatta av dette kravet frå Oslo Børs men ønskjer å følge NUES si tilråding.

Under finn de SFE si vurdering av status ift NUES si tilråding.

Eigarstyring og selskapsleiing i SFE

Følgjande er medlemmar i SFE si valnemnd:

Jenny Følling (leiar)
Anne Marit Steen
Leidulf Gloppestad

Valnemnda vert valt for to år.