VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG KONSERNMÅL

Visjon
”Vi skaper den fornybare framtida” er SFE sin visjon, og denne er felles for konsernet og selskapa i konsernet.

Forretningsidé
Skape verdiar ved produksjon, omsetning og overføring av elektrisk energi, samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet sitt føremål er produksjon, omsetting og overføring av elektrisk energi, samt anna verksemd knytt til desse områda.

Overordna konsernmål og strategiar

  1. Auka verdiskaping for eigarane våre. Sikre og auke verdiane i selskapet samtidig som ein sikrar eigarane eit godt utbyte.
  2. Ta posisjon som det mest synlege og utviklingsorienterte fornybarselskapet mellom Bergen og Trondheim. Auke innsatsen på nyskaping både i og utanfor kjerneverksemda og kommunisere dette offensivt til omverda.
  3. Vere ein regionalt leiande i arbeidet med å redusere klimagassutsleppa og elektrifisere samfunnet. Arbeide aktivt for å redusere eige natur - og klimafotavtrykk og i partnarskap med andre ta ei leiande rolle i arbeidet med elektrifisering i vårt område.

Økonomiske mål
SFE skal gjennom utbytte og verdiauke på selskapet gje eigarane ei konkurransedyktig langsiktig avkasting samanlikna med alternativ investering med tilsvarande risiko.

Målsetnaden er å innrette verksemdene i konsernet slik at SFE oppnår minimum BBB- som kredittrating hos dei store finansinstitusjonane.

Utbyte
Retningsgjevande policy for utbyte tek utgangspunkt i konsernet sitt resultat etter skatt, investeringar det enkelte år og storleiken på ordinære årlege avskrivingar. Utbyttet vil bli berekna slik som dette:

 

Majoriteten sin andel av SFE-konsernet sitt resultat etter skatt 
+/- (urealiserte verdiendringar og salsvinst/-tap etter skatt
- (resultat frå TS + utbytte frå TS)
= Sum utbyttegrunnlag x 90%
- (Årets investeringar-årets ordinære avskrivingar) x 30%*
= Årets utbytte

*) Denne justeringa blir berre gjort dersom investeringane er høgare enn avskrivingane. 

For å sikre tilstrekkeleg stabilitet i utbytte for selskapet sine eigarar, er utgangspunktet at det årlege utbytte vert på minimum 75 mill. kroner. Styret vil likevel alltid gjere ei vurdering av kva som er forsvarleg utbytte og vil derfor kunne avvike frå modellen når det er grunnar for dette.