NY NETTLEIGE FRÅ 2022

SFE <picture/>

Frå 1.januar 2022 får vi ein ny prismodell for nettleige i Noreg

 

Eit aukande behov for elektrisitet som følgje av elektrifisering av samfunnet gir også eit auka press på straumnettet. Ein kan tenkje på straumnettet som motorvegar, der ein har avgrensa rom for mengde trafikk på ei og same tid. Slik er det også med straumnettet.

Løysinga er ikkje alltid å bygge ut nytt nett, då dette er kostbart og har ein konsekvens for naturen og miljøet. Straumnettet er eit stort spleiselag for samfunnet, der rekninga går til hushaldningar og næringsliv gjennom nettleiga. For å halde nettleiga lågast mogleg for deg som kunde, er det viktig at vi utnyttar det eksisterande nettet.

Dersom kundane kan tilpasse straumforbruket sitt, eller trafikken -utover døgnet, vil presset på straumnettet bli mindre og vi slepp å bygge ut straumnettet. Til sist vil det løne seg for deg som forbruker og samfunnet generelt. I tillegg til samfunnsøkonomiske fordelar, skåna rein også naturen og klimaet.

Kvifor ny nettleige?

Fram mot 2040 vil straumforbruket i Noreg venta å auke med 25-45%, som følgje av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser frå NVE. Ny nettleige er eit tiltak ein innfører i heile landet, for å frigjere kapasitet i straumnettet.

Formålet med ein ny nettleige er å motivere alle til eit smartare straumforbruk. Kundane kan ein spare pengar på å jevne ut straumforbruket gjennom døgnet, i staden for å bruke mykje straum på same tid. Til dømes er mange van med å lade elbil, lage middag, skru på varmen og sette på klesvasken på når ein kjem heim frå jobb på ettermiddagen. Eit slikt mønster i mange bustader gir ein forbrukstopp og dermed eit press på kapasiteten i straumnettet. Ettersom det i storparten av døgnet elles er god kapasitet, vil det være teneleg for samfunnet og kundane å jevne ut forbruket sitt.

Straumnettet er eit spleiselag mellom alle som brukar straum. Eit aukande behov for straum til både klimatiltak og nye industribedrifter gjer at alle må bruke straumen smartare.

Vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin eller flytte anna bruk til når ein søv, men det kan vere smart å lade elbil på ein trygg måte på natta.

 

Korleis fungerer den nye prismodellen?

Frå 1.januar får du høve til å påverke straumrekninga di. Tidlegare var det bare eit antall kilowattimar som påverka nettleiga di. No blir det mogleg å påverke rekninga. For hushaldningskundar vil den nye nettleiga bestå av to delar:

Kapasitetsleddet - eit beløp per månad etter kor mykje straum du brukar på same tid.

Energileddet - eit beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du brukar straumen

Kapasitetsleddet blir bestemt ut fra den timen du brukte mest straum samtidig den siste månaden. Dersom du jamnar ut straumforbruket gjennom døgnet, får du eit lågare kapasitetsledd enn om du brukar mykje straum på ein gong. Til dømes vil det lønes seg å ikkje vaske kle, lage middag og lade elbil på same tid. Elbilen kan du med fordel lade med heimelader om natta. 

Engergileddet blir bestemt av kor mykje straum du brukar totalt (antal kilowattimar), og når du brukar straumen. Du betalar mindre per kilowattime om natt og i helgane enn på dagtid. Nokre selskap vil også ha lågare energiledd i helgane og i sommarhalvåret enn om vinteren når straumnettet har auka belastning. Linja sine tariffar blir jobba med, og informert om så snart dei er klare. 

Den nye nettleiga påvikrar ikkje nettselskapet sine inntekter - dei blir bestemt av styresmaktene. Den nye modellen gir deg derimot høve til å spare pengar ved å bruke straumen smartare.

 

Blir nettleiga høgare eller lågare for meg?

Den nye nettleiga vil påverke i forskjellig grad etter storleik på huset, vanar, om ein har elbil mm. Generelt er det slik at dei med leiligheiter eller små bustader og lavt forbruk vil betale ein mindre andel enn i dag. Medan dei med større bustader og ein eller fleire elbilar vil betale i større grad.

Alle vil likevel kunne tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleiga – ved ein liten eigeninnsats. Hovudmålsetninga med den nye nettleiga er at dei aller fleste skal tenke igjennom, og tilpasse forbruket sitt på ein meir samfunnsnyttig måte. Slik kan vi saman spare kapasitet, pengar og miljøet.

 

Korleis kan eg følgje med på straumforbruket mitt?

På Linja si «Mi side» vil det kome ein oversikt som syner kor mykje straum du har brukt per time bakover i tid.

Dersom du ønskjer å følgje med i sanntid, kan du med enkelt utstyr kople deg til HAN-porten på straummålaren din. Skaffar du deg slikt utstyr, tar du kontakt med oss for å få tilgang til data frå målaren din. Oversikt over forbruket er kun mogleg å få for dei som har automatisk straummålar (AMS), som er installert i dei aller fleste hus.

Mange har også straumavtaler med straumleverandør som tilbyr ein viss oversikt over straumforbruket sitt gjennom døgnet. Dette kan vere ein nyttig måte å følgje med om en klarer å halde seg på eit nivå ein er komfortabel med.

 

Kor store nettinvesteringar er det realistisk å spare på smartare straumbruk?

Ved å utnytte eksiterande straumnett betre før vi byggjer ut nye kraftlinjer, kan nettselskapa spare store kostnader og dermed halde nettleiga lågast mogleg. Bare ved å flytte lading av elbilar til natta, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringar, iflg Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).