Auka tapping frå Breimsvatnet

16.06.2022
SFE <picture/>

SFE Produksjon er driftsoperatør for kraftverka i Gloppenelva, og har på vegner av regulant Gloppen Energi AS, søkt om løyve til auka tapping frå Breimsvatnet. NVE har gjeve eit mellombels løyve til å fråvike manøvreringsreglementet grunna flaumfare. Løyvet har heimel i vassressurslova § 40. 

Heile løyvet finn du her.