Kriterium

Dei seinare åra har SFE årleg motteke ein stad mellom 150 og 250 søknader, noko som er langt fleire føremål enn vi har høve til å støtte. Difor prioriterer vi søknadene ut frå visse kriterium. I vurderinga søkjer vi å finne ein best mogleg balanse mellom ulike regionar og ulike føremål, og vi søkjer å oppfylle så mange som mogleg av dei følgjande punkta:

 • Føremålet skal vere inkluderande og engasjere så mange som mogleg i lokalsamfunnet eller regionen
 • Søkjar skal ha ein ordna økonomi og eit tydeleg føremål med aktiviteten
 • Samarbeidet med SFE skal synleggjerast så langt det fell seg naturleg
 •  

Vi støttar ikkje:

 • Føremål som er i strid med våre grunnleggjande verdiar eller etiske retningslinjer
 • Enkeltpersonar som ikkje representerer ein klubb/organisasjon, og som ikkje kan sannsynleggjere at støtta vil gjere det mogleg å hevde seg på eit nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Politiske organisasjonar eller aktivitetar
 • Kommersielle organisasjonar eller aktivitetar

Søknadsfristar 2018:

 • 15. april 2018
 • 15.  august 2018
 • 15. november 2018

Kontakt oss

 • Send e-post
 • 57 88 47 47 (kundesenter)
 • 57 88 47 00 (sentralbord)
Sparetips

Luft rett